Varhaník Vít Krátký a kolegové varhaníci děkují za krásných 8 let služby ve Slatině

Tak jako kniha má určitý počet stránek tak i můj profesionální život ve farnosti Slatina dospěl k napsání posledního listu. Varhanickou činnost jsem zde za P. Petra Raka vykonával více jak 8 let.

Bohužel v několika málo měsících se ve farnosti mnohé změnilo. Nynější farář Piotr Kowalski má jinou představu o právech a povinnostech varhaníků. V této obtížné situaci, kdy se mi jeví každé rozhodnutí jako nesprávné, přeji nám všem větší vnímavost Ducha Svatého, který v nás zapaluje jen to dobré.

Jako mezi manželi nutně vzniká dialog, tak i ve farní rodině se musíme umět domluvit a dialog je jediná správná cesta. I odpuštění a příjetí viny je součástí křesťanského života.  Stále v dialog věřím a budu čekat na lepší přátelskou atmosféru bez šarvátek.

Raduji se a děkuji za každou mši svatou, která byla mou modlitbou a skrze tóny varhan byla předána Bohu a bližním.

Velice rád děkuji všem, kteří se mnou po celá léta spolupracovali, zpívali k radosti Boží a dále ji tak rozdávali do lidských srdcí. Velmi děkuji za ta pěkná i náročná léta, která mne naplňovala radostí z dobře vedené farnosti v oblasti zpěvu a hudby. Rád bych poděkoval farníkům, kteří nás ochotně podporovali a vytvářeli tak krásné společenství lidí dobré vůle.

Když se řekne varhaník, kdo to vlasně je? U mě to byl případ, kdy jsem byl mimo rodinu několik hodin za den, obětoval jsem tomu hodně času i energie, měl jsem denně i 5 mší svatých, na kontě 30 000 km najetých do kostelů naší diecéze za rok za mrazu i krásných slunečných dnů, byl vždy nasazen pro druhé a neustále se vzdělával.


Výsledná rozhodnutí varhaníků ze dne 29. 9. 2019 Do dnešního dne se klidnější atmosféra mezi farářem, farností a varhaníky nelepší, a proto se kolegium slatinských a těškovických varhaníků rozhodlo o dalším postupu takto:


1) farnost Těškovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie – do rozhodnutí farní rady budou varhaníci z Těškovic působit jen v omezeném režimu (neděle).

2) farnost Slatina, kostel Nanebevzetí Panny Marie – kolegium varhaníků rozhodlo o absenci v působení při tomto kostele. Nesouhlasíme s postupem, jakým se ubírá dialog mezi farářem, varhaníky a některými farníky. Hlavním důvodem absence současných varhaníků je oznámení o nominaci nového slatinského varhaníka, který varhaníkem není.
Varhanické řemeslo se nedá naučit za pár měsíců ani let, a pokud se má tato služba dělat opravdu dobře, je potřeba studovat celoživotně. Hudba v kostele nemá být šumařinou, ale důstojnou kulisou vytvářející adekvátní prostor pro spojení Božího slova a Jeho přítomnosti. Takto je to požadováno od našeho představeného z biskupství DOO, a proto se tato ustanovení musí dodržovat.

Církev je vítězná, skrze muziku (F. L. Věk).

Na pozemském světe jsme jenom na krátký čas a není nutné vyvolávat zbytečné spory v řadách církve.

o

Krásně o tom povídá kněz Anton Srholec: věřící dospěli a už to nejsou poslušné ovečky, ale jsou to partnerky a partneři do diskuse a jejich hlas máme vyslechnout. Výstupy a rozhodnutí budou tím učinnější, když budeme v dnešní církvi druhým naslouchat.

Přeji Vám hodně zdaru, a pokud někdy nastane vhodný čas pro navázaní upřímného dialogu v rámci spolupráce s kostelem ve Slatině, kontaktujte mne.

K zamyšlení přidávám odkaz na krásný film o životě Jakuba Jana Ryby, který se snažil vytvořit krásnou a důstojnou hudbu ve farnosti Rožmitál pod Třemšínem. Podařilo se mu složit nádhernou hymnu českých vánoc – Českou mši vánoční. Letos jsem toto město několikrát navštívil, poklonil jsem se u hrobu tohoto mistrovského skladatele a vyprošoval zde Boží vedení pro naši farnost. Film – Noc pastýřů.


Varhanní improvizace na Fantasii a fugu, nahráno na romantických varhanách Josefa Predigera v Chrastavě u Liberce 13. 7. 2019, přeji všem krásný poslech a vzpomínku. nahrál Vít Krátký


Posílám zamávání a veliké DÍKY všem

Vyprošuji nám všem pevné vedení Duchem Svatým. S přáním všeho dobrého

+ Vít Krátký,